Self-knowledge and Time-control

Since 2004, 2 times per year the seminar Self-knowledge and time-control is held in the Educational Center of Narek Foundation, and more than 450 young people from different spheres and professions have taken part in it. It is conducted by Father Anton, the founder Narek Charitable Foundation. The aim of this seminar is to help the participants to increase their self-worth by learning easy was to improve their productivity in every sphere. It also endeavors to help them to find out real motives of their actions and reactions.

null
null

Some text

null
null

Some

text
null
null

some

text
null
null

some

text
null
null

some

text

Some text

 • null

  Մասնակիցները կտիրապետեն ներքին վիճակի հավասարակշռության վերականգնման

 • null

  Մասնակիցները կտիրապետեն ներքին վիճակի հավասարակշռության վերականգնման

 • null

  Մասնակիցները կտիրապետեն ներքին վիճակի հավասարակշռության վերականգնման

 • null

  Մասնակիցները կտիրապետեն ներքին վիճակի հավասարակշռության վերականգնման

 • null

  Մասնակիցները կտիրապետեն ներքին վիճակի հավասարակշռության վերականգնման

Իրադարձություններ

ՄԵՐ ԱՆՑԿԱՑՐԱԾ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԸ